از طرح نوآورانه ساخت ربات برای شرکت در مسابقات رباتیک دانشگاه یزد، روز یکشنبه 23 آذر 99 در مرکز نوآوری پارک یزد دفاع شد.
رضا فاضلی، یکی از اعضای سازنده این ربات با بیان اینکه در ربات ساخته شده، ابتدا بسته ها توسط یک سنسورRFIDشناسایی شده و به وسیله یک مکانیزم جداسازی اولیه، بسته های انتخابی در مسیر شیب داری قرار می گیرند، گفت: این مکانیزم با یک سطح شیب دار و یک موتور متصل به یک تخته ساخته شده است. پس از قرار گرفتن بسته ها در موقعیت مشخص و انتهای سطح شیبدار، جداساز ثانویه که شامل یک ربات با دو درجه آزادی و با یک حرکت خطی و یک بازوی دورانی است، بسته را به موقعیت های تخلیه هدایت می کند.
گفتنی است، محمدهادی هنرور، عضو هئیت علمی دانشگاه یزد، رضا فاضلی، مهدی نسائیان و سید محمد میر لوحی حسن آبادی، دانشجویان کارشناسی مکانیک دانشگاه یزد، سازندگان این ربات هستند که قرار است در مسابقات رباتیک دانشگاه یزد شرکت کند.

  • ۲۶ آذر, ۱۳۹۹