داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد از راه اندازی پردیس های تخصصی فناوری پارک یزد می گوید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، داریوش پورسراجیان رویکرد جدید پارک علم و فناوری یزد را در زمینه ساختار اداری، توسعه پردیس های تخصصی فناوری عنوان کرد که از طریق تقویت مراکز رشد و ارائه خدمات جدید به ویژه در بخش بازار، مشاوره و آموزش توسط مراکز رشد دنبال می شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر راه اندازی سه پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict)، پردیس فناوری زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی و پردیس فناوری های نرم در دستور کار سال 96 پارک علم و فناوری یزد قرار دارد و مسئولین راه اندازی این پردیس ها نیز مشخص شده اند که با محوریت سه مرکز رشد فعال در این سه حوزه فعالیت خواهند کرد.
پورسراجیان نکته اصلی در شکل گیری این پردیس ها را، تقویت توان پارک در ارائه خدمات تخصصی و همچنین بازاریابی تخصصی متناظر با این زمینه ها دانست و افزود: مدیریت خدمات هر حوزه به پردیس تخصصی آن محول می شود.
وی با توجه به لزوم انعطاف پذیری ساختار سازمان ها متناسب با شرایط گفت: وظیفه هماهنگی این پردیس ها به عهده واحد برنامه ریزی و نظارت خدمات بازار پارک علم و فناوری یزد می باشد که امید است با تقویت نیروی انسانی مراکز رشد در تمام زمینه ها از جمله خدمات تخصصی بازار، آموزش و مشاوره در جهت توسعه این پردیس گام بردارد.

  • ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶