نخستین جلسه کمیته سیاست گذاری طرح جامع پارک علم و فناوری یزد، بیست و یک فروردین 1400 در سالن جلسات برگزار شد.
در این جلسه نحوه استقرار شرکت ها در فضاهای کارگاهی پایلوت فناوری طرح جامع در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی مقرر شد این فضاها به شرکت های متقاضی مستقر در مراکز رشد و شرکت هایی که در سال های ابتدایی دوره پسارشد هستند به مدت محدود و مشخصی تخصیص داده شود، مشروط بر آنکه برای اجاره 99 ساله اراضی پردیس جامع پارک پذیرش نشده باشند.
در این جلسه اعضا مقرر کردند درخواست های مرتبط با استقرار در این فضاها، پس از بررسی و تایید مدیران پردیس های فناوری، در کمیته سیاست گذاری پذیرش موسسات در طرح جامع بررسی و نهایی شود.