پنجمین جلسه اعضای هیأت مدیره مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران روز دوشنبه 27 دی ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی معاون پشتیبانی پارک و اعضای هیات مدیره در مرکز اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، رئیس پارک درابتدای جلسه ضمن تقدیر و تشکراز دست اندرکاران راه اندازی مرکزتوسعه فناوری سرامیک ایران اظهار داشت: تدوین راهبردهای کوتاه مدت برای برون رفت از وضع کنونی کاشی و سرامیک در کشور و پاسخگویی به نیازهای موجود در این حوزه یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه داشت.
“داریوش پورسراجیان” ادامه داد: بازاریابی برای فروش محصولات کاشی و سرامیک و ایجاد بازارهای ملی و بین المللی همچنین توجه به آموزش نیروی انسانی در این حوزه و برگزاری دوره های آموزشی می تواند از اهداف میان مدت این مرکز تعریف شود.
وی با اشاره به عرضه تکنولوژی در این مرکز بر توازن بین اولویت ها در حوزه کاشی و سرامیک و پرهیز از یک جانبه نگری تاکید کرد.
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد نیز در این جلسه با اشاره به فراز و نشیب های طی شده در ثبت این مرکز گفت: از همکاری نهادها و انجمن های مرتبط در مرکز ملی توسعه فناوری های کاشی و سرامیک استقبال می کنیم.
گفتنی است گزارشی از اقدامات صورت گرفته تا ثبت حقوقی مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران، ساختار اجرایی، محل استقرار و نیروی انسانی این مرکز، برنامه ریزی برای افتتاح این مرکز با حضور مسئولین استان و بررسی پیش نویس برنامه راهبردی، تور نمایشگاه ترکیه و پاکستان و نمایشگاه صنعت و معدن استان از موارد مطرح شده در این جلسه بود.