جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد، روز دوشنبه 20 آذر ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رییس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و کامران رضوی؛ مشاور مرکز نوآوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در ابتدای این جلسه مشاور مرکز نوآوری پارک یزد، در خصوص آیین نامه مراکز نوآوری در نهادهای فناور همکار توضیحاتی را ارائه کرد.
کامران رضوی در ادامه با بیان تعاریفی درباره مراکز نوآوری در نهادهای فناور همکار گفت: برای حمایت از مراکز نوآوری در نهادهای فناور همکار برنامه هایی را طرح ریزی کرده ایم که انجام فرآیند بررسی، پذیرش و حمایت از طرح ها در خود این مراکز از جمله این برنامه ها هستند.
در این جلسه همچنین داریوش پورسراجیان، احمدرضا فقیه خراسانی و شهرام شکوهی پیشنهاداتی را برای بهتر اجرا شدن طرح ها ارائه کردند.
گفتنی است در پایان مصوب شد تا جلسات بیشتری در خصوص مراکز نواوری در نهادهای همکار جهت بررسی تمامی ابعاد مسئله، در آینده ای نزدیک برگزار شود.