چهاردهمین، پانزدهمین و شانزدهمین جلسه کمیته سیاست گذاری پردیس جامع پارک یزد، با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

در چهاردهمین جلسه این کمیته که 22 آذر 99 برگزار شد، اعتراض شرکت ها در مورد تفاوت تخفیف های در نظرگرفته شده برای خرید قطعات در فازهای قدیم و جدید بررسی و قرار شد نتیجه، متعاقبا به شرکت ها اعلام شود

در پانزدهمین جلسه نیز که 29 آذر سال جاری برگزار شد، ضوابط تولید در پردیس جامع بررسی و مقرر شد شرکت هایی که موجب ایجاد آلودگی های صوتی و زیست محیطی می شوند، اجازه حضور در این اراضی را نداشته و موظفند مجوزهای لازم در این زمینه را اخذ کنند.

همچنین نوآوری در محصول و فرآیند تولید به عنوان شروط اصلی حضور در پردیس جامع عنوان و مقرر شد هر زمان برای پارک مسجل شود که فعالیت ها و فرآیند تولید یک شرکت نوآورانه نیست، مجوز حضور این شرکت در طرح جامع بازنگری شود.

در شانزدهمین جلسه که هفتم دی ماه برگزار شد، موضوع درخواست شرکت های آپافن و رادوین صنعت برای افزایش و کاهش قطعات بررسی شد.

در پایان نیز در مورد فرآیند اخذ تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و صندوق نوآوری و شکوفایی، مقرر شد با هماهنگی مسوولین صندوق پژوهش، فرآیند اخذ تسهیلات تدوین و به اطلاع شرکت ها برسد.