در این راستا پیشنهاد برگزاری تورهای مشترک علمی ، فناوری تجاری مطرح و مقرر گردید زمینه فعالیت شرکتهای فناور یزدی در استان های فوق الذکر ایجاد گردد .

شایان ذکر است هیئت بازدید کننده از شرکتهای فناوری اطلاعات پیشگامان ایساتیس ، محیا پرداز یزد ، طیف زمین و سپهر افزار ایرانیان بازدید نمودند.

  • ۲۳ آبان, ۱۳۸۹