دانش آموزان دبیرستان شهید صدوقی یزد روز سه شنبه اول بهمن 98 از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد، دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید صدوقی با حضور در پارک علم و فناوری یزد از بخش های مختلف آن بازدید کردند.
در جریان این بازدید که به همت مرکز نوآوری پارک یزد برگزارشد، دانش آموزان از نزدیک با فعالیت های مرکز نوآوری پارک و حمایت های آن از دانش آموزان آشنا شدند.
گفتنی است، آزمایشگاه و مرکز نوآوری پارک یزد از جمله بخش هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.