طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، سمیه نایبی به عنوان کارشناس مسئول دفتر مراکز نوآوری و پارک علمی کودکان و نوجوانان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:
پیرو پانزدهمین مصوبه هیات رئیسه مورخ 12/7/97، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده، سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان مسئول دفتر مراکز نوآوری و پارک علمی کودکان و نوجوانان منصوب می گردید.
امید است با همکاری کلیه واحدها در توسعه مرکز مذکور و تحقق اهداف پارک موفق و موید باشید

  • ۲۹ مهر, ۱۳۹۷