طی حکمی از سوی حسین رحیمی، هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، رضا حاجی قاسمی به عنوان کارشناس بازاریابی و توسعه بازار پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای رضا حاجی قاسمی

نظر به تجارب ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی و به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان کارشناس بازاریابی و توسعه بازار پارک منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، در جهت تحقق اهداف پارک و انجام وظیفه موفق و سرفراز باشید.