طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، ابوالفضل مرشدی به عنوان سرپرست پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای ابوالفضل مرشدی

نظر به مراتب دانش و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد” منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، نقش موثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمایید.