طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، دکتر مهدی انتظام به عنوان سرپرست دفتر پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر مهدی انتظام

نظر به سوابق و تجارب جنابعالی و پیرو معرفی نامه شماره 33/375/846 مورخ 1398/03/18 دانشگاه یزد و مطابق با آئین نامه نهادهای فناور همکار، بدینوسیله به عنوان سرپرست دفتر پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری دفتر هماهنگی نهادهای فناور همکار پارک، در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.