مقاله «تست و اعتبارسنجی روش مدلسازی گروهی با مدل مرجع» توسط علی حاجی غلام سریزدی، مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد و منوچهر منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی ایران؛ در چهل و چهارمین شماره فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، نویسندگان این مقاله با اشاره به اینکه درسال های اخیر درجامعه سیستم داینامیک توجه به رویکردهای سیستم داینامیک کیفی افزایش یافته است، می گویند: یکی از روش های استخراج مدل های سیستم داینامیک که در رویکردهای کیفی نیز استفاده فراوانی از آن شده است روش مدل سازی گروهی است که در آن مشتریان و صاحب نظران در فرایند مدل سازی مشارکت داده شده و مبتنی بر مدل های ذهنی افراد مشارکت کننده به استخراج متغیرها و ساختارهای کلیدی و نهفته در سیستم می پردازند.
در این مقاله به ارزیابی و مقایسه مدل های استخراج شده از جلسات مدل سازی گروهی پروژه “طراحی پارک فناوری هوایی” با مدل مرجع حاصل از مطالعات ادبیات موضوع؛ با استفاده از رویکرد نسبت فاصله در سه سطح عناصر، حلقه های علت و معلولی و مدل کامل به منظور اعتبار سنجی مدل حاصل از مدل سازی گروهی پرداخته شده است.

گفتنی است، جهت دریافت مقاله می‌توانید از لینک «اینجا»استفاده کنید.
http://imj.iausdj.ac.ir/article_543512.html