مقاله «ارائه مدل بوم شناسی کسب و کار تامین مالی جمعی در ایران» توسط علی حاجی غلام سریزدی، مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد در نوزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی یزد منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، نویسنده این مقاله با اشاره به اینکه اصلی ترین چالش کسب و کارهای نوپا تامین مالی در مراحل راه اندازی می‌باشد، بیان می کند که با ظهور وب 2 و شبکه‌های اجتماعی، تامین مالی جمعی، به عنوان جدیدترین روش تامین مالی خارجی مطرح شده است. لذا این مقاله بدنبال ارائه گزاره‌های پیشنهادی و مدل کسب وکار تامین مالی جمعی و نوع شناسی بازیگران این روش در ایران با استفاده از تحلیل داده‌های تجربی حاصل از بررسی پلتفرم‌های فعال در ایران می‌باشد. همچنین از آنجا که این مقاله اکتشافی، مبتنی بر داده‌های تجربی بود، 9 گزاره پیشنهادی ارائه شد.
گفتنی است، جهت دریافت مقاله می‌توانید از لینک «اینجا» استفاده کنید.