پردیس علوم انسانی و هنر، به عنوان یک محل پرورش مدرن که برای اولین بار در کشور توسط پارک علم و فناوری یزد مطرح شد. برای یک شرکت تازه تاسیس نقش یک پرورش دهنده را بازی می کند. هدف اصلی آنها حمایت و تجاری سازی یافته‌های تحقیقات انجام شده در زمینه‌های علوم انسانی و هنری است. نتیجه منجر به یک توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در سراسر استان خواهد شد.

فناوری های نرم موتورپیشران توسعه به ویژه درفضای اقتصاد جهانی واقتصاد دانش محور محسوب می‌شود و بدون دستیابی به آن نه تنها دفاع از هویت فرهنگی و ارزش‌ها ممکن و متصور نیست بلکه فرآیند توسعه اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد. مرکز رشد درجهت کمک به شرکت های نوپا وجوان نقش پرورش‌دهنده را ایفا می‌کند و در هنگام آغاز به کارشرکت‌های نوپا یعنی زمانی که بسیار حساس و آسیب پذیرند، برای آن‌ها امکان رشد را فراهم می‌سازد.

باتوجه به اینکه ارائه خدمات به صورت متمرکز و مشارکتی انجام می‌شود تعرفه‌های خدمات برای این شرکت ها کم بوده و ورود به مرکز رشد جاذبه دارد. تعرفه‌های خدمات ارائه شده ازجمله هزینه فضا در مرکز رشد کمتر از تعرفه‌های معمول و رایج در بازار است و دوره حضور یک شرکت یا واحد فناوری درمرکز رشد محدود به چند سال می‌باشد.

لذا باتوجه به پتانسیل‌های شهرستان و استان یزد با تاسیس مرکز رشد فناوری‌های نرم در شهرستان یزد زمینه کشف و پرورش استعدادهای نخبگان و فن‌آفرینان منطقه فراهم می‌شود و با برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت این مرکز می‌تواند ضمن توسعه پایدار استان درعرصه‌های تولید فناوری محصول و تجاری‌سازی هنر علوم انسانی و مدیریت  به اقتصاد کشور کمک شایانی کند.