پردیس علوم انسانی و هنر، به عنوان یک محل پرورش مدرن که برای اولین بار در کشور توسط پارک علم و فناوری یزد مطرح شد. برای یک شرکت تازه تاسیس نقش یک پرورش دهنده را بازی می کند. هدف اصلی آنها حمایت و تجاری سازی یافته‌های تحقیقات انجام شده در زمینه‌های علوم انسانی و هنری است. نتیجه منجر به یک توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در سراسر استان خواهد شد.