مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ همزمان با شکل گیری پارک علم و فناوری یزد و پس از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است مرکز مذکور در اوایل فعالیت در دو طبقه از ساختمان اداری پارک فعالیت داشته و با گسترش فعالیت های پارک و انتقال ستاد اداری به مجموعه مرکز فناوری اقبال ساختمان اداری پارک واقع در مجتمع ادارات استان بعنوان ساختمان مرکز رشد زیست فناوری انتخاب گردید. این مرکز در بلوار دانشجو مجتمع ادارات، پارک علم و فناوری یزد واقع شده است.