مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ همزمان با شکل گیری پارک علم و فناوری یزد و پس از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است مرکز مذکور در اوایل فعالیت در دو طبقه از ساختمان اداری پارک فعالیت داشته و با گسترش فعالیت های پارک و انتقال ستاد اداری به مجموعه مرکز فناوری اقبال ساختمان اداری پارک واقع در مجتمع ادارات استان بعنوان ساختمان مرکز رشد زیست فناوری انتخاب گردید. این مرکز در بلوار دانشجو مجتمع ادارات، پارک علم و فناوری یزد واقع شده است.

با توجه به قرارداشتن ساختمان در محل مجتمع ادارات و نزدیکی به سایر ادارات استان امکان دسترسی مناسب را برای شرکت های مستقر فراهم نموده است بطوریکه مراجعه به ادارات مذکور را برای این شرکت ها بسیار سهل و آسان نموده است. مرکز رشد زیست فناوری در تاریخ 85/9/8  با ابلاغ وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری پس از طی دو سال فعالیت مصوبه قطعی خود را از وزارت علوم دریافت نمود لازم به توضیح است مرکز رشد بعنوان اولین مرکز رشد زیست فناوری کشور می‌باشد.