پردیس‌ها و مراکز رشد درجهت کمک به شرکت های نوپا وجوان نقش پرورش دهنده را ایفا میکند و در هنگام آغاز به کارشرکت های نوپا یعنی زمانی که بسیار حساس و آسیب پذیرند برای آنها امکان رشد را فراهم می‌سازد. با توجه به اینکه ارائه خدمات به صورت متمرکز و مشارکتی انجام می‌شود تعرفه های خدمات برای این شرکت ها کم بوده و ورود به مرکز رشد جاذبه دارد.تعرفه های خدمات ارائه شده ازجمله هزینه فضا در مرکز رشد کمتر از تعرفه های معمول ورایج دربازار است ودوره حضور یک شرکت یا واحد فناوری درمرکز رشد محدود به چند سال میباشد.