• آقای رحیمی – مدیر اداره عمرانی – تلفن مستقیم: 03537260115 – داخلی 215 – محل استقرار: ستاد اداری
  • خانم وفایی – دفتر معاونت – تلفن مستقیم: 03537260117
  • آقای پورشایان – دفتر معاونت – تلفن مستقیم: 03537257999 – داخلی 240