• خانم باقری – مدیر مالی – تلفن مستقیم:  03537260121
  • خانم میرزایی – کارشناس مالی – تلفن مستقیم: 03537260121
  • خانم نجمی – کارشناس مالی – تلفن مستقیم: 03537260124
  • آقای حکیمی – امین اموال – تلفن مستقیم: 03537260124 – داخلی 236