• آقای میرجلیلی – کارشناس فنی – ‌ تلفن مستقیم:    – واحد 217
  • آقای بهارجو – کارشناس تاسیسات – واحد 233
  • آقای مهجوری – پشتیبانی کامپیوتر – 03537257975