آقای اکبریان – مدیر حراست – تلفن مستقیم و فکس: 03537260128