• آقای غفارزاده – مدیر اداری / حقوقی – تلفن مستقیم: 03537260112
  • خانم فلاح – کارشناس اداری – تلفن مستقیم: 03537260112
  • آقای حکیمی – کارپرداز – تلفن مستقیم: 03537260100