• آقای قیومی – نهادهای فناور همکار – تلفن مستقیم:  03537260105 – داخلی 202
  • آقای حاجی‌قاسمی – بازاریابی –  تلفن مستقیم:  03537260105
  • خانم آقایی – عارضه‌یابی و توانمندسازی – تلفن مستقیم:  03537260105