مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه به عنوان نخستین مرکز رشد شهرستانی کشور همواره سعی داشته است با آزمودن شیوه هایی نوین و متفاوت، الگویی بومی و کارآمد را ارائه نموده و هم راستا با اولویت های توسعه منطقه ای حرکت نماید.

در این مسیر همواره با حداقل امکانات سعی نموده است ضمن هم افزایی بین شرکت ها و موسسات و تعامل با مدیران محلی زمینه را برای خلق و ایجاد هسته های دانش پایه، بسط فعالیت های اقتصادی دانش محور و در نهایت رشد شرکت های فناور نوپا به سهم خود مهیا کند و در این زمینه موفقیت های موردی و متعددی داشته است.

حضور بیش از یکصد شرکت و هسته در مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه، شاهدی بر موفقیت این مرکز در جذب فارغ التحصیلان جوان و صاحب ایده شهرستان بوده و این مرکز را به «کلینیک کارآفرینی» شهرستان تبدیل نموده است.

مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه به عنوان دفتر پارک علم و فناوری یزد در شهرستان ابرکوه عمل نموده و هسته ها و شرکت های مستقر در این مرکز می توانند از تمامی خدمات و مزایای حضور در پارک علم و فناوری یزد بهره مند گردند.

خدمات قابل ارائه: 

  • تامین فضای کاری
  • خدمات مالی پایه
  • خدمات آموزشی و مشاوره ای
  • خدمات بازاریابی و شبکه سازی
  • خدمات استفاده از مزایای قاندنی مرتبط
  • خدمات پشتیبانی و تجاری سازی