• آقای دشتی‌زاد – روابط عمومی و بین‌الملل – تلفن مستقیم: 03537260116خانم جلیلیان – شبکه‌سازی و برندینگ – تلفن مستقیم: 03537280622 – داخلی 203