• آقای علی اکبر قیومی – مدیر روابط عمومی  – تلفن مستقیم: 03537260111
  • خانم سعیده آسایش – کارشناس روابط عمومی – تلفن مستقیم: 03537260111