• خانم دهقان – روابط عمومی هشتی – تلفن مستقیم: 03537260118
  • انتظامات درب پارکینگ – تلفن مستقیم: 03537256127