کلاب هاوس با محوریت یزد، شهر نوآوری

پارک علم و فناوری یزد برگزار می کند:

گفتگوی کلاب هوس: یزد شهر نوآوری
موضوع: راهکارهای موثر در حفظ نخبگان
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰
لینک کلاب هوس:
https://www.clubhouse.com/event/M6j5DAJo