کارگاه ضرورت و جایگاه بوم مدل کسب وکار در توسعه هوشمند ایده های فن آورانه

زمان برگزاری: 6 مردادماه

مکان برگزاری: پارک علم و فناوری/ سالن A

آخرین مهلت ثبت نام: 4 مردادماه

لینک ثبت نام:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScybuw9CsyM2XhFsDImz2n8WYv0AP1Bj5CzscIw9bQUZzZV6g/viewform?usp=sf_link

واتساپ: 09357750497