فراخوان حضور در نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار استان یزد ۱۴۰۰