دومین کنفرانس انجمن پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران

دومیـن کنـفرانس ملی انجمن علمی پـارک‌های فنـاوری و سازمان‌های نـوآوری ایـران با عنـوان توسعه زیست بـوم نـوآوری، اجزا و فرآینـدها به صورت حضوری و بـا مشارکت پـارک‌های علم و فنـاوری، مراکز رشد، مراکز نـوآوری و سازمان‌های نـوآوری و با سخنـرانان بـرجسته داخلی و بیـن‌المللی در تاریخ‌های 18 و 19 آبـان 1401 در محل تـالار مرکزی رشت بـرگزار می‌گردد. این کنـفرانس شامل سخنـرانی‌های کلیـدی و کاریزماتیک، نشست‌های تخصصی، جلسات شبـکه‌سازی، نمایشگاه و ارائه مقالات خواهد بود.

لینک کنفرانس: https://stpia.ir/Conference