• تاریخ:
    تا دهم مهر ماه
  • زمان:
  • موقعیت:
    پارک علم و فناوری یزد