• تاریخ:
    مهلت ارسال خلاصه مقاله تا ۳۱ مرداد ماه
  • زمان:
    ۱۳ الی ۱۴ اسفند ماه
  • موقعیت:
    بابلسر