آوید پارسین فرتاک

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی

مشاهده و مطالعه راهکارهای طبیعت در مواجه با آفات، تحقیق و بررسی، تولید نمونه آزمایشگاهی، اجرای آزمونهای میدانی، تولید صنعتی و پخش سراسری. خدمات: بازدید محلی و جمع …
آوید پارسین فرتاک

ونداد توسعه کویر یزد

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی

فرآیند تولید سم در vandtox بطور کامل با دستور العمل علمی و طبق استانداردهای علمی وپژوهشی بمنظور تولید و تامین زهر خشک گونه های مختلف عقرب صورت میگیرد.این شرکت زهر را از …
ونداد توسعه کویر یزد