رایانش سریع هزاره ایرانیان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه پیام نور

شرکت دانش بنیان رایانش سریع هزاره ایرانیان به منظور طراحی، ساخت و گسترش کاربردهای رایانش سریع در علوم مختلف پایه گذاری شده است. این شرکت به دنبال ایجاد بستری با ظرفیت مح…
رایانش سریع هزاره ایرانیان