مشاوره استراتژیها و روشهای موثر ارتباط با مشتری-  تحلیل ، نیاز سنجی ، پیاده سازی و توسعه نرم افزارهای ارتباط با مشتری – آموزش.