فعالیت‌های شرکت در زمینه تهیه، راهبری و مشاوره در زمینه سیستم‌های مخابراتی و راداری (RAR , SAR) جهت پایش پایداری شیب‌ها و سازه‌ها و بطور اخص در معادن، طراحی، راه‌اندازی و راهبری سامانه‌های الکترونیکی هشدار برخورد به موانع برای ماشین‌های معدنی، مشاوره و انجام پروژه‌های ژئوفیزیکی (لرزه، زلزله، ژئوالکتریک، گرانی سنجی، GPR و…) و مغناطیس‌سنجی (مگنتومتری) با استفاده از پهپاد شامل تهیه و راه‌اندازی تجهیزات و نیز برداشت، پردازش و تفسیر دادههای مغناطیس سنجی با استفاده از پهپاد.