شرکت پویش داده نوین در سال ۱۳۸۴ توسط جمعی از متخصصین و مهندسین خ ق و جوان تأسیس گردیده و به شماره ثبت ۷۶۹۲ در اداره ثبت شرکتهای استان یزد به ثبت رسیده است. اهداف تاسیس این شرکت در پرتـو اهداف و چشمانداز مشخص شده زیر میباشند:

دستیابی به جایگاهی برتر و تأثیرگذار در عرصه صنعت نرم افزار

دستیابی به محصولی زیرساختی، استراتژیک و قابل رقابت در سطح کشوری و جهانی

تلاش در جهت کارآفرینی و ایجاد اشتغال

تلاش در جهت کاربردی نمودن قابلیتهای فناوری اطلا عات در حوزه های مختلف کسب و کار

همکاری با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربیات و افزایش توان فنی