فرآیند تولید سم در vandtox بطور کامل با دستور العمل علمی و طبق استانداردهای علمی وپژوهشی بمنظور تولید و تامین زهر خشک گونه های مختلف عقرب صورت میگیرد.این شرکت زهر را از گونه های ایرانی عقرب از خانواده بوتیده تهیه می کند. تمامی عقربها از نظر محل صید، سلامت، میزان زهر دهی ، ولتاژ زهرگیری، برنامه و نوع تغذیه ،نوع بستر، محل نگهداری دارای شناسنامه خاص و مشخص به خود می باشد. تمامی امکانات حاضر در شرکت در مرحله ی پرورش، نگهداری، زهرگیری، نگهداری از زهرمایع و خشک کردن زهر مطابق با استانداردهای علمی و مقررات می باشد و تمامی افراد دخیل در بخشهای مذکور به طور کامل آموزش دیده و دارای اطلاعات علمی و دانشگاهی در این زمینه می باشند .