انجام کلینیک و ارائه خدمات مشاوره بموقع در 9 محور کسب و کار، آموزش و توانمندسازی کاربردی و انجام تحقیقات هوشمند در زمینه ایجاد خرد استراتژیک، خرد کیفیت و خرد مالی در جهت ایجاد تحول بنیادی در محور اقتصادی بخصوص حوزه مالی – سرمایه گذاری – منابع انسانی بازاریابی فروش – خرید و بکارگیری کلیه ظرفیت ها از جمله خردجمعی، هوش تجاری، هوش مالی و هوش فروش و بازاریابی و توانمندسازی منابع انسانی و هوشمندسازی کسب و کار که در این خصوص موفق به اخذ مجوز دانایی از پارک علم وفناوری در سه محور برنامه ریزی تدوین استراتژیک مدیریت، مدیریت مالی و سرمایه گذاری و تحلیل سیستم های اقتصادی و اجتماعی و همچنین اخذ مجوز مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی دردو محور توسعه منابع انسانی و مدیریت مالی از اداره کار و رفاه اجتماعی شده ایم.