توانایی و فعالیت شرکت در زمینه های ذیل می باشد:
– ارائه خدمات مشاوره، پژوهش و طراحی در راستای برنامه ریزی توسعه فضا های جغرافیایی در سطوح کلان تا نواحی خرد
– تهیه پایگاه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تحلیل و کاربرد آن در برنامه ریزی فضایی