شرکت عمید فناور آب و معدن یزد در اواخر سال 1395 تاسیس شد و در اردیبهشت ماه سال 1396 با پذیرش در مرحله پیش رشد پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را در زمینه زمین شناسی منابع معدنی، آب و زیست محیطی با محوریت توسعه پایدار آغاز نمود. با تشکیل گروه آب و محیط زیست از افراد با سابقه و مجرب در زمینه ارزیابی تخریب زیست محیطی آبخوانها، پتاسیل سنجی منابع آب کارست با رویکرد فناوری مهار جریانهای غیرقابل دسترس آب زیرزمینی و راه اندازی و مدیریت فنی مرکز توسعه فناوری آب پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را ادامه داد و در اوایل سال 1397 با تبدیل وضعیت در مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد مستقر شد. هم اکنون پایلوت فناوری فرآوری فیزیکی و زیست محیطی معدنی کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم با بازیافت کامل آب و با قابلیت مصرف در صنایع رنگسازی پایه آب، لوازم آرایشی و دارویی را دست اجرا دارد.