عمید فناور آب و معدن یزد

رزومه

معرفی

شرکت عمید فناور آب و معدن یزد در اواخر سال 1395 تاسیس شد و در اردیبهشت ماه سال 1396 با پذیرش در مرحله پیش رشد پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را در زمینه زمین شناسی منابع معدنی، آب و زیست محیطی با محوریت توسعه پایدار آغاز نمود. با تشکیل گروه آب و محیط زیست از افراد با سابقه و مجرب در زمینه ارزیابی تخریب زیست محیطی آبخوانها، پتاسیل سنجی منابع آب کارست با رویکرد فناوری مهار جریانهای غیرقابل دسترس آب زیرزمینی و راه اندازی و مدیریت فنی مرکز توسعه فناوری آب پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را ادامه داد و در اوایل سال 1397 با تبدیل وضعیت در مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد مستقر شد. هم اکنون پایلوت فناوری فرآوری فیزیکی و زیست محیطی معدنی کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم با بازیافت کامل آب و با قابلیت مصرف در صنایع رنگسازی پایه آب، لوازم آرایشی و دارویی را دست اجرا دارد.

خدمات و محصولات

محصولات این شرکت شامل تحقیقات مهندسی و فناوری در زمینه زمین شناسی منابع آب، مواد معدنی و زیست محیطی است و همچنین ایجاد پایلوت فناوری فرآوری فیزیکی و زیست محیطی معدنی تولید پودر میکرونیزه کربناتهای کلسیم و منیزیم (کانی هونتیت و هیدرومنیزیت) با بازیافت کامل آب با قابلیت مصرف در صنایع رنگ پایه آب، لوازم آرایش و دارویی می باشد.

مهمترین طرحها و محصولات
1- فناوری و احداث ذخایر زیرزمینی منابع آب به روش طبیعی همراه با سامانه تغذیه و تخلیه
2- فناوری های طبیعی و زیست محیطی در تصفیه و استفاده مجدد از پساب به روش SAT (سیستم تصفیه خاک-سفره آب زیرزمینی)
3- پتانسیل سنجی منابع آب کارست با رویکرد فناوری مهار جریانهای غیرقابل دسترس آب زیرزمینی
4- هیدروژئوشیمی زیست محیطی و ارزیابی تخریب کیفیت منابع آب زیرزمینی و عوامل موثر بر آن
5- فرآوری و تولید پودر میکرونیزه کربناتهای کلسیم و منیزیم (کانی هونتیت و هیدرومنیزیت) با بازیافت کامل آب با قابلیت مصرف در صنایع رنگ پایه آب، لوازم آرایش و دارویی

اعضا

ﻣﮭدﯾﮫ ﻋﺎﻟم زاده

ﻣﮭدﯾﮫ ﻋﺎﻟم زاده

مدیر عامل