طلاین با توجه به فعالیت‌های مجازی، سامانه ای با محیطی ساده و قابل استفاده برای تمام افراد راه اندازی کرده است
تا فرصتی را برای خرید و فروش طلای آب شده و شمش برای افراد با هر سطح از توانایی مالی فراهم کند.