این شرکت با حضور متخصصان از صنعت و دانشگاه در سال 1399 تاسیس شده است و در جهت ارتباط بین متخصصان، صنعتگران و صاحبان صنایع به منظور برطرف کردن نیازهای صنعتی کشور و تلاش در جهت بومی سازی اقدام می کند. این شرکت با ارائه سامانه جامع صنعتی شمستا (شتابدهنده مجازی ساخت، تحقیق و آموزش) تلاش کرده این ارتباط را هدفمند ساخته و در جهت تسریع ساخت قطعات مورد نیاز در صنعت کشور با پشتوانه متخصصان و مراکز صنعتی داخلی گام بردارد.