بارمان با استفاده از اساتید و مشاوران برجسته در زمینه مدیریت منابع انسانی و دیگر شاخه های مرتبط از بهمن ماه سال 1395 ایجاد شده تا بتوان یک مسیر هدفمند را در خصوص استفاده از نیروهای متخصص در سازمان های نیازمند نیرو را فراهم آورد. همچنین مطابق با روندهای علمی و تخصصی، آزمونهای شخصیتی، مصاحبه و … افراد را در جهت دستیابی به استعدادهای خود و شناخت مسیر توسعه شایستگی های خود سوق میدهد.