شرکت سروش زیست شریف در سال 1395 در ادارهثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد ثبت
گردید. این شرکت در سال 1397 فعالیت خود رادر پارک علم و فناوری یزد به طور رسمیآغاز نمود. این شرکت در زمینه کاربردسیستم های اطلاعات مکانی، سنجش از دور وهمچنین فتوگرامتری برد کوتاه (پهپاد) درپایش و فعالیت های معدنی و صنعتی، خطوط لوله انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال نیرو، مدیریت جنگل و منابع طبیعی،سدسازی، پل سازی، سیستم های حمل و نقل وترافیک فعال می باشد. در حال حاضر این
شرکت با به کارگیری نیروی جوان و متخصص درحال بهبود و توسعه فعالیت های خود است.
گروه مهندسی سروش، بخش فنی شرکت سروش زیست شریف (سهامی خاص) می باشد که از سال
1397 فعالیت خود را آغاز نموده است. این گروه در زمینه پایش ها و عملیات داده کاوی تصاویر هوایی و ماهواره ای فعال می باشد.فعالیت های گروه در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است. بخش نرم افزاری شامل کار با نرم افزارهای تخصصی در زمینه دادهکاوی و آنالیز تصاویر و سایر داده ها اعماز متنی، آماری و ویدئویی می باشد. توسعه نرم افزاری و طراحی نرم افزارهای کاربردیو مکمل از دیگر فعالیت های بخش نرم افزاریگروه سروش می باشد. بخش سخت افزاری درزمینه طراحی، ساخت و استفاده از تجهیزات جمع آوری داده مانند پهپادها و ربات هایزمینی فعال می باشد.