شرکت زبان گستران رایانشی کویر با هدف گسترش زبان فارسی خارج از مرزهای ایران تشکیل شده و یکی از اهداف عمده آن تهیه نرم افزارهای آموزشی زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان است.
این شرکت در جهت تهیه نرم افزارهای آموزشی زبان انگلیسی برای فارسی زبانان نیز فعالیت دارد.