شرکت روابط عمومی روماک نخستین شرکت تخصصی در حوزه ی روابط عمومی در استان یزد است این شرکت به عنوان مکمل در کنار سازمان ها و ادارات دولتی، کارخانجات و بخش خصوصی فعالیت خود را با گروهی جوان، متخصص و صاحب نظر آغاز کرد.
روماک در زمینه های آموزش، پژوهش، مشاوره و اجرا در حوزه روابط عمومی، روابط عمومی آنلاین، افکارسنجی، اطلاع رسانی فعالیت می کند. روماک تنها به ارتقاء کیفی روابط عمومی و درک صحیح از این مهم می اندیشد و بر این امید است به همراه تیم خود که سرشار از انگیزه و دانش هستند بتواند قدم های مهمی در این راستا بردارد.