شرکت رابین توسعه پیشداد رایان با ورود به حوزه تحول اداری و با استعانت از قوانین ابلاغی بنادارد با کمک مشاورین حوزه های مختلف، تحول اداری را به عنوان مرکز بهبودها در بخش خصوصی و دولتی توامان فعال نماید لذا با ارائه مشاوره به سازمانها و نهادهای عمومی وخصوصی در کمک به اصلاح نظام اداری گام برخواهد داشت.

ارائه مشاوره به سازمان های مردم نهاد، مدیریت های محلی، عموم مردم وسازمان های دولتی در جهت تحقق قوانین و برنامه های تحول اداری و مشاوره به سازمان ها و نهاد های عمومی و خصوصی در اجرایی شدن اصلاح نظام اداری از فعالیت های این شرکت است.