شرکت دیاکو پارس شیمی یزد با رویکردتصفیه پساب¬های خاکستری و کمک به مشکل کمآبی در سال 1397 تاسیس شد. این شرکت آمادهارائه طیف گسترده¬ای از راه¬حل¬ها برایرســیدن به استانداردهای مورد نیاز برایاین منظور است.به طور کلی، تصفیه کامل پساب و استفادهمجدد از آب برای صنایع، منازل و یا کاهشآلودگی¬ها و ایجاد امکان رها سازی(بدونآلوده سازی محیطی وآب¬های زیر زمینی) درطبیعت از جمله اهداف مهم این مجموعه است.شرکت دیاکوپارس-شیمی¬یزد، با استفاده ازروش¬های مرسوم و پیشرفته می¬تواند برایپساب¬های خانگی خروجی از مجتمع¬هایمسکونی 4 تا 1000 نفره برنامه تصفیه و ذخیرهسازی آب ایجاد کند.تصفیه پساب¬های خاکستری صنعتی (پساب¬هایناشی از شست و شو و بدون آلودگی¬هایانسانی) و همچنین تصفیه پساب-های بهداشتیبه صورت متمرکز و در محل از جمله سایرخدماتی است که در شرکت دیاکو پارس شیمیانجام می¬گیرد. ارائه مشاوره و تامیننیروی متخصص در زمینه کنترل و تصفیهانواع پساب بهداشتی و صنعتی از جمله سایرخدمات ویژه¬ای است که در هر زمانی از طرفمجموعه دیاکوپارس شیمی یزد ارائهمی گردد.