همه ما می دانیم مهمترین بخش فرایند تولید، ساخت بازار خوب برای یک محصول است. ساختن یک بازار خوب نه تنها یک هدف، بلکه یک برنامه استراتژیک در بحث مدیریت فروش می باشد. حلقه مفقوده در زنجیره تولید، توزیع و فروش یک محصول است که این روزها در کشور نادیده گرفته شده است. شرکت حامی نگار با بهره گیری از اساتید دانشگاهی داخلی و مشاوران خارجی موفق در زمینه بازار کوشیده است تا این حلقه مفقوده را در هر بازاری شناسایی و با ارائه برنامه منسجم و منظم به افزایش فروش مجموعه های تحت حمایت کمک کند. رسالت این شرکت بازار سنجی، بازار سازی و بازاریابی مبتنی بر اتاق خلاقیت می باشد. از این رو توسعه بازار داخلی و خارجی، هدف اصلی برنامه های استراتژیک ما می باشد.